Ring til os: +45 7575 2300 | mail@vissingagro.dk

Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser for Vissing Agro A/S (Vissing Agro)


1. Anvendelse:

Disse almindelige salgs-og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver samhandel mellem Vissing

Agro og køberen. Eventuelle fravigelser fra disse salgs- og leveringsbetingelser skal være foretaget ved

skriftlig aftale mellem parterne.

Vissing Agro kan ændre de almindelige salgs- og leveringsbetingelser med 30 dages varsel. De ændrede

betingelser gælder for enhver ordre, der skriftlig bekræftes af Vissing Agro, efter at ændringerne er

gennemført.

Køberens almindelige betingelser finder ikke anvendelse uanset at der måtte være henvist til disse i ordre,

accept, tilbud eller andre forretningspapirer, som Vissing Agro måtte modtage fra køberen.


2. Tilbud-Tilbudsmateriale:

Alle tilbud er gældende i 3 måneder.

Tegninger, overslagspriser samt sammenlignelige data forbliver Vissing Agros ejendom. Køberen må ikke

uden Vissing Agros skriftlige samtykke gøre dette materiale tilgængeligt for tredjemand.


3. Ordrebekræftelse:

Enhver ordre, herunder ordre baseret på tilbud, afgivet af Vissing Agro, skal være skriftligt bekræftet af

Vissing Agro, for at en bindende aftale er indgået.

Som vilkår for endelig godkendelse af ordren forbeholder Vissing Agro sig ret til at kræve sikkerhed for

betalingen af leverancen.


4. Priser:

Ved salg er alle priser excl. moms. Alle priser er regnet i henhold til EXW Brædstrup, Incoterms 2010, se dog

pkt. 7.

Priser på varer, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering sker

ændringer i offentlige afgifter eller toldtariffer. Har sådanne ændringer fundet sted, og en af parterne derved

lider tab eller opnår en fortjeneste, ændres prisen til udligning heraf.

Vissing Agro, eller den til hvem rettighederne er overdraget, har ved køberens indbetaling ret til forlods at

lade indbetalingen dække renter og omkostninger, der påhviler køberen.


5. Betaling:

8 dage netto, hvorefter der beregnes renter med 1,5% pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen og indtil betaling

finder sted.


6. Ejendomsforhold:

Ejendomsretten over det solgte forbliver hos Vissing Agro eller den, som Vissing Agro har overdraget sine

rettigheder til, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt betalt.

Så længe dette ejendomsforhold består er køberen uberettiget til uden Vissing Agros samtykke at sælge,

pantsætte, klausulere eller på anden måde disponere over det solgte eller dets tilbehør.

Køberen er endvidere forpligtet til at omgås det solgte på omhyggelig måde og holde det i god og ansvarlig

stand, hvilket Vissing Agro eller en repræsentant herfor til enhver tid er berettiget til at forvisse sig om ved

eftersyn.

Såfremt køberen skifter bopæl skal han omgående skriftlig orientere Vissing Agro herom.

Køberen er desuden forpligtet til at holde det solgte brand- og tyveriforsikret for den fulde værdi.

Forsikringssummen tjener forlods til fyldestgørelse af Vissing Agros tilgodehavende.

Køberen må ikke uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Vissing Agro overlade det solgte til reparation,

medmindre reparationen betales kontant.


7. Levering:

Køberen har ikke krav på erstatning, såfremt leveringen bliver forsinket.


8. Paller, strøer m.v:

Køberen debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.v. Ved tilbagelevering krediteres køberen

beløbet.


9. Montage:

Montage er ikke inkluderet i Vissing Agros tilbud, medmindre dette er udtrykkeligt anført i slutsedlen. Det

samme gælder alt bygningsarbejde og fundering.

Montage udføres kun efter fast pris, såfremt montagestedet er tomt, ryddet op og i klargjort stand.

Ved sammenfaldende arbejder, som udføres af forskellige faggrupper, udføres montage efter timeløn.

Vissing Agro forbeholder sig ret til at ændre den på slutsedlen angivne faste montagepris, såfremt

montageafdelingen finder montagestedet i uklargjort stand.


10. Garanti – Sælgeransvar:

Ved specialudstyr, herunder komponenter og maskinelt udstyr, leveret af underleverandør, påtager Vissing

Agro sig ingen garantiforpligtelser eller ansvar på komponenter og udstyr, der ikke direkte er fremstillet og

leveret af Vissing Agro, selvom dette materiale måtte indgå i projektet.

Vissing Agro påtager sig heller ikke nogen form for ansvar for driftsforstyrrelser, driftstab m.v. som måtte

opstå i forbindelse med montering, opstart og indkøring eller i den senere produktionsfase.

Al vandtilslutning, vandafløb, gas- og luftarter og tryklufttilslutning samt alt elarbejde m.v. er ikke omfattet af

Vissing Agros tilbud og ansvar, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i tilbuddet.

Alt ansvar over for miljøforhold fralægges tillige.

Underleverandørers garanti/ansvar videregives af Vissing Agro ved handelens indgåelse med den virkning, at

køberen kan rette sit krav direkte mod den pågældende underleverandør.

Ved usædvanlig tæring, f.eks. som følge af køberens brug af forkerte rengøringsmidler, er der ikke ansvar for

fejl og mangler ved det solgte. Det samme gælder såfremt, luftens indhold af ammoniak og lignende

forbindelser er usædvanlig høje i det lokale, hvor det solgte er installeres.

Vissing Agro fraskriver sig også ansvar ved meget stor mekanisk slitage som følge af overbelægning af dyr i

det lokale, hvori det solgte leveres og installeres.

Ovenstående bestemmelser er vedrørende Vissing Agros ansvar er også gældende i det tilfælde, hvor Vissing

Agro har indgået aftale om at følge AB 92, således at ovenstående bestemmelser er at betragte som

undtagelser til AB 92.

Vissing Agros ansvar ophører i øvrigt ét år fra leveringsdagen, medmindre Vissing Agro ved ordreafgivelsen

har indgået aftale med køberen om at følge AB 92. Fristen på 2 år i Købelovens § 54, stk. 1, er således

fraveget.

Vissing Agro er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.


11. Reklamation:

Køberen skal give Vissing Agro skriftlig meddelelse om fejl og mangler senest 10 dage efter, at fejlen eller

manglen er eller burde være konstateret af køberen.

Såfremt køberen ikke skriftlig underretter Vissing Agro om fejl eller mangler ved det leverede inden udløbet

af denne frist, mister køberen retten til at fremsætte krav i anledning af fejlen eller manglen.


12. Ansvarsfrihed ( force majeure):

Vissing Agro er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser eller manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at

forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb,

blokade, indgreb fra lokale myndigheder, beslaglæggelse, ildsvåde, naturkatastrofer, strejke, lockout, eksporteller

importforbud, afbrydelser af den almindelige samfærdsel, mangelfuld eller forsinket leverance fra

underleverandører eller i øvrigt årsager, som ligger uden for Vissing Agros kontrol og som er egnet til at

forsinke eller hindre fremstilling og levering af det solgte.


13. Produktansvar:

Vissing Agro er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse

begået af Vissing Agro eller andre, som Vissing Agro har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig

overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

Vissing Agro er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte er i køberens

besiddelse,

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse

indgår eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som

følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er Vissing Agro ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

Køberen skal holde Vissing Agro skadesløs i den udstrækning, at Vissing Agro pålægges ansvar overfor

tredjemand for sådan skade og for sådan tab, som Vissing Agro efter denne bestemmelse ikke er ansvarlig for

overfor køberen.

Vissing Agros ansvar kan ikke overstige kr. 5.000.000,00 ved tingskade.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til denne bestemmelse, skal

denne part straks underrette den anden part herom.

Vissing Agro og køberen er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som

behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås

forårsaget af det solgte. Indbyrdes forhold mellem Vissing Agro og køberen skal dog altid afgøres ved det

aftalte værneting i henhold til nærværende almindelige salg- og leveringsbetingelser.


14. Værneting – Lovvalg:

Enhver tvist mellem Vissing Agro og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Horsens, Danmark.

Brædstrup, den 25. januar 2011

Vissing Agro